ވަޒީފާތައް

Lounge Manager މުއްދަތު ހަމަވެފައި

FALIM Group Pvt Ltd
މުސާރަ
18,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
18,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for an energetic and dynamic individual to work at AMINA Premium Lounge as a Lounge Manager.

Required Competencies:

 • Degree in Hotel Management or F&B or Business Management.
 • Minimum 3-year experience in similar role.
 • Food & Beverage background is mandatory
 • Basic computer proficiency
 • Skills to work independently, effectively manage own time and multi-task in a fast-paced environment.
 • Passion for leadership and teamwork.

Responsibilities:

 • Develop and implement business strategies for lounge operations that are aligned with company’s overall mission, vision values and strategies. 
 • Create an environment for employees that is aligned with the company’s culture through constant communication and reinforcement.
 • Follow and work to achieve the sales target of the company in cooperation with the team.
 • Oversees the function of all Food and Beverage team members, facilities, sales and costs to ensure maximum departmental profit is achieved.
 • Ensure that appropriate quality standards and practices are in place.
 • Coordinate with Sales and Marketing the promotion of the dining outlets and future events and promotions
 • Maintaining inventories and approving contracts to ensure consistent availability of the required merchandised items.

Salary:           MVR 18,000 per month.

Interested candidates, please send in your CV and relevant documents to [email protected] on or before January 30, 2022.

Please feel free to contact the HR Department at +960 333-7792 for further clarifications.

Only short-listed candidates will be contacted for interviews.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ޖެނުއަރީ 2023