ވަޒީފާތައް

ލިޔުންތެރިއެއް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

LONUMEDHU MAGAZINE
މުސާރަ
4,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ލިޔުންތެރިއެއް-ޕާޓް ޓައިމް

*މިއީ އޮފީސް ގަޑީގައި އޮފީހަށް އައިސްގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޒީފާއެކެވެ.

މަސައްކަތް ކުރާނެ ތަން: ލޮނުމެދު ޓެސްޓް ކިޗަން އެންޑް އޮފިސް

ވަގުތު: ހެނދުނު 8-12އަށް، އާދީއްތަ-ބުރާސްފަތި (ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ބަންދު) 

ވަޒީފާގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

- ލޮނުމެދު ޓެސްޓް ކިޗަންގެ ސްޓާފުންނާއި ގުޅިގެން ރެސިޕީ ލިޔުން

- އިނގިރޭސި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް ރެސިޕީއާއި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ތަރުޖަމާ ކުރުން

- އިނގިރޭސި ބަހުންނާއި ދިވެހި ބަހުން ކާބޯތަކެއްޗާއި ބެހޭ ލިޔުންތައް ލިޔުން

- މެނޭޖަރުން ހަވާލުކުރާ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް

ކެންޑިޑޭޓްގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިފަތައް:

- އިނގިރޭސި އަދި ދިވެހި ބަހުން ލިޔަން ފަރިތަވުން

- ޓީމްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން އެނގުން

- އިތުބާރުކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށްވުން

- ކާބޯތަކެއްޗަށް ލޯބިކުރާ މީހަކަށް ވުން

 

*ލޮނުމެދު ޑޮޓް ކޮމްއަކީ ރެސިޕީއާއި ކާބޯ ތަކެއްޗާއި ބެހޭ އެހެނިހެން ލިޔުން ޝާޢިއު ކުރާ ވެބްސައިޓެކެވެ. Lonumedhu.com

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ސީ ވީ
  • އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ
  • އިނގިރޭސި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް
  • ދިވެހި ބަހުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
މަޤާމްތައް
  • ރައިޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Arts and Humanities
  • Information and Communication Technology (ICT)
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ލިޔުންތެރިކަމުގެ ހުނަރު
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 ޑިސެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
21 ޑިސެމްބަރު 2023