ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Job Responsibilities

•Manage existing customer base, by connecting through regular sales calls/visits as required
•Provide rates proposals for corporate customers in a timely manner
•Update rate structures on the systems accurately 
•Maintain & update customer records such on systems to obtain clear and accurate monthly reports.  
•Responding customer queries promptly and keep close follow up and ensure to provide solutions to customers in consultation with Customer Service and/or operations team.  
•Ensure customer rate requests are promptly responded, closely follow up with customers and secure new business opportunities effectively.

Candidate Profile

•GCE O/L with Passes for Math & English
•Industry related professional qualifications/Diploma/Degree or equivalent 
•1-2 years’ experience in sales/sales support functions
•Good Oral/written communication in English and interpersonal skills
•Fair knowledge in Microsoft packages 

Email: [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV/Resume
 • Photograph
 • Educational Certificate
 • Employment Ref Letters
 • Identity Card
 • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ވައިގެދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ގުދަންކުރުމުގެ ޚިދުމަތް (ވެއަރ ހައުސިންގ)
 • ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ޖޫނިއަރ އެގްޒަކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • އޮފީސް ސޫޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
1 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޖޫން 2022