ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
As part of our employee benefits, you will also receive discounts on our products and services.
Sale commission will be provided, with detailed information to be discussed during the interview process.
Upon successful completion of the 2-month probation period, you will become eligible for increments thereafter.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Please note that there will be a one-hour break incorporated within the working hours. 
 • Additionally, a small break will be provided during prayer timings.

Applicants are kindly requested to submit their CV, reference letters, portfolio and copies of their ID cards.

We appreciate your interest and look forward to reviewing your application.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޢުމުރު
20 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Reference letters
 • Portfolio
 • Id card copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޕްރިންޓިންގ އަދި ރީޕްރޮޑަކްޝަން އޮފް ރިކޯޑެޑް މީޑިއާ
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކޮރަލްޑްރޯ
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • އިލްސްޓްރޭޓަރ
 • ފޮޓޯޝޮޕް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
 • ލިޔުމުން މުއާމަލާތްކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 މޭ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 މޭ 2024