ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
allowances and bonuses
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ޕްރިންޓް ކުރުން

ޑިޒައިން ކުރުން

ވެބްސައިޓް ބެލެހެއްޓުން އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބެލެހެއްޓުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Curriculum Vitae

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 ޑިސެމްބަރު 2023