ވަޒީފާތައް

Driver މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
Salary and Benefit: USD 300- USD 350 + Overtime Benefit after three months, Food Allowance Provided, Shared Accommodation in Thilafushi Provided, Ferry Expense will be provided by company.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

DRIVER X 1

Salary and Benefit: USD 300- USD 350 + Overtime Benefit after three months, Food Allowance Provided, Shared Accommodation in Thilafushi Provided, Ferry Expense will be provided by company.

Working Hours: Sat- Thurs 8:30 – 18:00 hrs., Weekly One day OFF
Worksite:  M7 Tower, Male’, Maldives

Email: [email protected]           Website: http://www.m7maldives.com

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ID Card/ Passport

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ޕަރސަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ޑްރައިވަރ، ކާރު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޑިސެމްބަރު 2021