ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
▪ An attractive package will be provided to the successful candidates based on qualification and experience
▪ Health Insurance, performance related bonus and other benefits as per Company’s policy
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

REQUIREMENTS

▪ Bachelor’s degree in Insurance or similar qualification
▪ Minimum of 8 or more years of experience in the Actuarial and/or insurance field, and 5 years of Life Insurance Underwriting experience
▪ At least 3 years of experience in a supervisory role of a Life Insurance Underwriting
▪ Thorough knowledge of life insurance, risk selection and medical terminology, diseases and conditions
▪ Demonstrated ability and commitment to consistently delivering exceptional customer service
▪ A positive attitude with a desire to grow professionally and contribute to the success and culture of the company

KEY RESPONSIBILITIES

▪ Responsible for the day-to-day Underwriting assessment and evaluation of Life and Family Takaful proposals
▪ Manage, develop, implement, and maintain all Underwriting activities for Life and Family Takaful, in accordance with established policies and Standard Operating Procedures
▪ Identify opportunities to improve customer/leads conversion and sales team performance by analyzing data and key performance indicators
▪ Contributes to Company’s operations by effective coordination with other departments including areas of claims, policy issue and policy change
▪ Ensures the maintenance of good customer/agency relationships through sensitive, flexible and responsive handling of customers/agents’ questions and concerns relating to new business and underwriting

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Job Application Form
 • Job Letter
 • ID card copy
 • CV & copies of relevant certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
 • ފައިނޭންޝަލް އަދި އިންޝުއަރެންސާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން
މަޤާމްތައް
 • އިންޝުއަރެންސް އެޖެންސީ މެނޭޖަރ
 • އިންޝުއަރެންސް އެގްޒެކެޓިވް
 • އެސެސަރ، އިންޝުއަރެންސް
 • އިންޝުއަރެންސް ޑީލަރ
 • އަންޑަރރައިޓަރ ، އިންޝުއަރެންސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ޖެނެރަލް އިންޝުއަރެންސް ހުނަރު
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ޖޫން 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
13 ޖޫން 2021