ވަޒީފާތައް

Content Creator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

kleventi
މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
- Staff discounts
- Training and development
- Extensive career opportunities (Ability to excel in our ranking system)
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

RESPONSIBILITIES 

 • Create engaging and compelling content for all social media platforms.
 • Develop and execute creative marketing campaigns to increase sales and customer engagement.
 • Create content for the store's social media platforms and email marketing campaigns.
 • Creation of compelling stories for video campaigns
 • Coordinating and executing in-store events and promotions to drive foot traffic and increase brand awareness.
 • Collaborating with the store's sales team to develop promotions strategies and provide support for sales initiatives.
 • Managing the store's social media presence and responding to collaborative business prospects.
 • Creating and managing partnerships with influencers to increase brand visibility.
 • Mentoring and providing guidance to junior members of the marketing team.
 • Assisting with other administrative tasks when needed.

QUALIFICATIONS

 • Minimum 1 year experience in a similar post
 • Professional Photo and Videography skills
 • Excellent eye for design and aesthetics
 • Proficiency in editing software (e.g., Adobe Illustrator, Photoshop, Lightroom) and ability to create engaging visual content
 • Demonstrates excellent written and verbal communication skills to effectively convey marketing messages, create compelling content and collaborate with internal teams
 • Excellent storytelling skills and the ability to translate concepts and ideas into visually captivating videos
 • Excellent Copywriting and Editing
 • Exhibit creativity in ideating marketing campaigns, content creation and problem-solving
 • Ability to work long and odd hours

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
22 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - ID card
 • - Educational Documents
 • - Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކްރިއޭޓިވް ތިންކިންގ ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • ފޮޓޯނެގުމުގެ ހުނަރު
 • ވީޑިއޯގްރަފީ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 ފެބްރުއަރީ 2024