ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Supervisory Responsibilities:

 • May train, supervise, and provide feedback on tasks performed by lower-level clerical staff.

 

Duties / Responsibilities:

 • Provides high-level administrative support.
 • Collects requested data and information from various sources including email and other correspondence, meeting minutes and records, and other documents; prepares summaries of findings and/or other related written correspondence as requested.
 • May conduct research (within skills and expertise) to assist with projects or inquiries.
 • Coordinates and schedules travel, meetings, and appointments.
 • Prepares agendas and schedules for meetings, conferences, and other assigned events; takes and distributes minutes or other notes as requested.
 • Responds to and resolves administrative inquiries and questions.
 • Welcomes and directs visitors and clients.
 • Answers and transfers phone calls, screening when necessary.
 • Performs other general clerical and secretarial duties as requested, which may include recordkeeping, managing petty cash, and handling packages and correspondence.
 • Performs other related duties as assigned.

 

Required Skills /Abilities : 

 • Detail-oriented and professional.
 • Exceptional communication skills.
 • Extremely proficient with Microsoft Office Suite.
 • Extremely proficient in English and Dhivehi language and letter drafting and typing.
 • Advanced understanding of clerical procedures and systems such as recordkeeping and filing.
 • Ability to work independently and reliably.
 • Flexible and adaptable in various situations and when interacting with many different personalities.
 • Ability to organize and prioritize tasks including delegation of tasks when appropriate.
 • Knowledge of, or ability to quickly acquire, familiarity with the roles and function of the assigned department, and any specifically applicable laws or guidelines.

 

Education & Experience:

 • Associate degree required, Bachelor’s degree in related field preferred.
 • Three to five years of experience in a related role required with some supervisory experience preferred.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Educational Certificates
 • Experience / Reference Letters
 • Police Verification Certificate
 • Most recent CV
 • Passport size Photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ވައިގެދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ގުދަންކުރުމުގެ ޚިދުމަތް (ވެއަރ ހައުސިންގ)
 • ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖެނުއަރީ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޖެނުއަރީ 2022