ވަޒީފާތައް

ކޭޝިއަރު (ދިވެހިން) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Pepper Oak
މުސާރަ
3,000 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
3,000 ރުފިޔާ - 5,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

POSITION: CASHIER (ONLY MALDIVIANS)

We are seeking a suitable candidate for the position of CASHIER for a convenience store in Amin Avenue Oak Tower, Hulhumale’.

Responsibilities:

 • Scan goods and collect payments
 • Handle cash, credit or check with customers
 • Issue change, receipts, and refunds
 • Cash reconciliation at the beginning and end of the shifts
 • Resolve customer complaints, guide them, and provide relevant information
 • Maintain clean and tidy checkout areas
 • Pleasantly dealing with customers to ensure satisfaction

 

Requirements / Qualification:

 • Completed GCE O’ levels (pass in Mathematics)
 • At least 1 year experience in retail businesses
 • Excellent communication skills in both English and Dhivehi language Ability to work in shift duties
 • Familiar with cash management processes
 • Familiar with Microsoft Office and Quickbooks POS.

 

Salary & Benefits:
MVR 3,000 - 5,000 based on qualification and experience

 

Interested candidates may send their CV to [email protected] before 27th May 2021 14:00HRS.

If you have any queries, please feel free to call 330 1022

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު / ޕާސްޕޯޓު ކޮޕީ، ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހިންގާ ފިހާރަ
މަޤާމްތައް
 • ސްޓޯރ ކޭޝިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކުއިކްބުކްސް
 • ސޭލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
20 މޭ 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 މޭ 2021