ވަޒީފާތައް

ކޭޝިއަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

LEO TRADING PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީވުން
 • ބިލް ކުރުން، ފައިސާ ބަލައިގަތުން
 • މުދާތަކުގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ
 • ސެޓްފިކެޓްތައް
 • ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް
 • އައި.ޑީ ކާޑު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
މަޤާމްތައް
 • ސްޓޯރ ކޭޝިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
28 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
7 ޑިސެމްބަރު 2023