ވަޒީފާތައް

Cashier މުއްދަތު ހަމަވެފައި

LIVO
މުސާރަ
3,500 ރުފިޔާ - 4,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
3,500 ރުފިޔާ - 4,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Looking for local to work as a part time Cashier in a retail shop.

Duty times : 9 am to 3pm or 7pm to 11pm

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި ސައިކަލުގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދި މަރާމާތު ކުރުން ހެދުން
  • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ސުވެނިއަރސް އަދި ގުޅުންހުރި މުދާ
މަޤާމްތައް
  • ކޭޝިއަރ، އޮފީސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
16 ޖެނުއަރީ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
23 ޖެނުއަރީ 2022