ވަޒީފާތައް

Cashier މުއްދަތު ހަމަވެފައި

A.A.A HOTELS AND RESORTS PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

3A Pvt. Ltd is seeking potential candidates the vacant position below

Cashier


Work location: Bazaar Shop (Male’)

Core Duties & Requirements
• Operating the cash register and making sales
• Maintain daily sales transactions including sales, cancelled sales receipts and invoices related to those.
• Closeout the register at the end of the day
Attend customer complaints, resolve customer complaints, pass unresolved issues to the relevant departments, guide them and provide relevant information.

Candidate Profile
• Must be Local National (Male)
• Qualification: Minimum O Level
• Excellent communication and interpersonal skills
• Minimum one-year experience in a similar field will be an added advantage
• Computer knowledge

Compensation & Benefits
• Salary:MVR7000-10000

Interested candidates may send CV, attested certificates and police report to [email protected]
***Only shortlisted candidates will be notified**

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް / ސެޓްފިކެޓް 3
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • Attested Certificates
  • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ސްޓޯރ ކޭޝިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
  • މޯޓިވޭޝަން
  • ޓީމްވޯކް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 މޭ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ޖޫން 2022