ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for 3 Business Enhancers (aka Sales & Marketing). One for analytical and AI focused and Two for working in the field with clients. Main responsibilities includes discovering client's pain points and formulating data driven solutions. Non stop learning on how to work within ITILv4 best practices while suggesting both prognostic and pragmatic improvements.

Requirements:
Any gender.
18 years and above.
No prior experience required.
No academic qualifications required.

Skills & Character
Intuitive, open minded and fast learners.
Ready for "Just In Time" on the job learning.
Good spoken and written communication skills.
Available to travel within the islands and resorts.
Desire to help clients by going beyond the call of duty.

Apply Online:

https://o.maldicore.com/BEApply

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޕްރައިމެރީ ތަޢުލީމު
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޕްރޮގުރާމްކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ކަންތައް
  • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
  • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
  • ސައިންޓިފިކް ރިސަރޗް އަދި ޑިވެލޮޕްމަންޓް
  • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
  • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
މަޤާމްތައް
  • ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Information and Communication Technology (ICT)
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ނޮވެމްބަރު 2022