އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ޖަވާބު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަކީ ދިވެހި ވެބް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކުންފުއްޏެކެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ގެސްޓް ހައުސް- ދިވެހިންނަށް
 • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 • ޕްރޮގުރާމްކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ކަންތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޝަންސް
 • ޓިއުޝަންގެ ޚިދުމަތް
 • އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަޕޯޓް ހަރަކާތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޗް.ޓީ.އެމް.އެލް/ ސީ.އެސް.އެސް
 • ޖާވާސްކްރިޕްޓް
 • މައިއެސްކިއުއެލް
 • ޕީ.އެޗް.ޕީ