ވަޒީފާތައް

Assistant - Sales & Marketing މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MEGACHIP ELECTRONICS PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
Salary Negotiable based on qualifications and experience.
Training Opportunities
Friendly Work Culture
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Develop and implement comprehensive marketing plans and strategies for market penetration.
 • Conduct market research to identify customer needs, industry trends, and competitive landscape to inform marketing strategies and campaign development.
 • Create compelling and targeted content for various marketing channels, including website, social media, email campaigns, and print materials.
 • Collaborate with cross-functional teams, such as sales, product development, and design, to ensure consistent messaging and branding across all marketing materials.
 • Coordinate and organize events, conferences, and trade shows to promote the company's products and services to target audiences.
 • Stay up-to-date with industry trends and developments, ensuring that marketing strategies are aligned with the latest best practices.
 • Monitor and manage the marketing budget, ensuring efficient allocation of resources and tracking expenses.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • National Identity Card / Passport
 • Updated CV
 • Relevant educational certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ކޯޑިނޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ފަނަލް މެނޭޖްމެންޓް
 • ޖެނެރަލް މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
 • ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިން
 • ރިލޭޝަންޝިޕް ބިލްޑިންގ
 • ސޭލްސް
 • ސޯޝަލް މީޑިއާ މާކެޓިންގ އަދި ޕެއިޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޑްވަޓައިޒިންގ
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 ޖޫން 2023