ވަޒީފާތައް

Assistant Officer – HR މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Alia Construction Pvt Ltd
މުސާރަ
11,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
11,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
- Attendance and food allowance: MVR 1,875.00 per month
- Annual bonus based on Company performance
- Long term service allowance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

(Female)

 • Create and maintain expatriate staff records
 • Manage filing of HR related documents
 • Prepare and maintain expatriate staff attendance and leave records
 • Provide assistance to HR Officers is all aspects in processing of Quota and Work Permit of expatriate staff

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Job Application Form
 • - National Identity Card OR Passport
 • - Curriculum Vitae
 • - Educational Certificates / Result slips (verified by a Government Authority)
 • - Reference letters or any other supporting documents
 • - Police Report (may be submitted at the time of interview)
 • - Any other documents you think may be helpful in our evaluation of your application

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމާއި، އޭޖެންސީ އަދި ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ރެކޯޑް ކީޕިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 ޑިސެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
17 ޑިސެމްބަރު 2022