ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Min GCE A'level

MUST have Experience in Ticketing field and be familiar with Amadeus system

Must be able to work on flexible hours/days (if required)

Must be a punctual person

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
20 އަހަރު - 40 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ID Card
  • CV
  • Certificates
  • Experience Letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ވައިގެދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ރިޒަވޭޝަން އެންޑް ޓިކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
14 އޯގަސްޓު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
18 އޯގަސްޓު 2022