ވަޒީފާތައް

Administrative Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

JUST FOR MAAKIN PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are a well-reputed manpower recruitment agency in the Maldives, providing both Local & Expatriates to our clients. We are currently seeking ambitious, dynamic, motivated and creative, people to join for the below positions.

 

Requirement:
- Minimum O'Level qualification
- Previous experience at a recruitment agency would be an added advantage
- Must have experience with expatriate (XPAT) system
- Fluent in spoken and written English
- Pleasant appearance
- Willingness to learn and perform new tasks
- Willingness to work long and irregular hours


Work Place:
·      JFM (HEAD OFFICE)

Working Hours
·      Saturday: 1000am - 1430pm
·      Sunday to Thursday: 0800am - 1600pm


You will enjoy;
- Competitive salary package
- Free Meals
- Training and self-development opportunities
- Excellent work environment with various facilities
- Medical and annual leave.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • ID Card Copy
  • Educational Certificates
  • Experience Letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމާއި، އޭޖެންސީ އަދި ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
29 މޭ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 މޭ 2024