ވަޒީފާތައް

Accounts Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SCENT INVESTMENTS PVT LTD
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

-Entering Bills

-Making payment vouchers daily and filing

-Making Invoices daily and mailing the customers

-Sending Customer Outstanding Statement

-Receiving payments and recording them in the system

-Weekly reconciliation of the accounts

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Mail the updated CV, copy of National ID, copy of educational certificates, and reference letters from previous employers to [email protected]

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ފެން ނެގުން، ފެން ސާފުކުރުން، ޓްރީޓްކުރުން އަދި ފޯރުކޮށްދިނުން
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • އެކްސެލް ޕަވަރ ޔޫޒަރ
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 އޮކްޓޯބަރު 2022