ވަޒީފާތައް

Accounts Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Nececity Pvt Ltd
މުސާރަ
7,500 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,500 ރުފިޔާ - 8,500 ރުފިޔާ
Variable sales commission
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Requirements for the position

 • Minimum O’Level / A Level (including Accounting Subject) with 2 to 3 Years work experience in Accounts admin field OR Diploma in related field with 1 Years work experience in Accounts admin field
 • Hands-on experience with MS Excel and accounting software (e.g., Xero / Quickbooks / Loyverse)
 • Organization skills
 • Ability to multitask, prioritize, and manage time efficiently
 • Ability to handle sensitive, confidential information.
 • Knowledge of basic bookkeeping procedures
 • Familiarity with finance regulations
 • Good math skills and the ability to spot numerical errors

Responsibilities

 • Enter financial transactions into internal databases
 • Maintain and update spreadsheets on a daily basis
 • Maintain digital and physical financial records
 • Assist in annual reporting and stock taking
 • Perform other tasks that may be assigned by the employer from time-to-time

Interested candidates may email their CV, certificates and required documents to [email protected]

For any queries, please feel free to contact us at 7763236.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • ID Copy
 • Police Report
 • Academic certificate copies
 • Job experience letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ސުވެނިއަރސް އަދި ގުޅުންހުރި މުދާ
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ ސްކިލްސް
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 އޮކްޓޯބަރު 2022