ވަޒީފާތައް

Accountant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

FALIM Group Pvt Ltd
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
Education Allowance + Fuel Allowance + Phone Allowance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for energetic, self-motivated and highly competent individual to join our Finance team in FALIM Group

Position: Accountant

Nationality: Maldivian

Education:

 • - Diploma in Accounting or related field (Equivalent Qualification)
 • - Good command of English language (both written and spoken).

Other desirables

 • - Competent in use of MS. Office package, especially MS. Excel.
 • - Experience in use of QuickBooks
 • - Good organizational, planning and time management skill
 • - Able to maintain clear and accurate financial records

Experience

 • - Prior experience in use of QuickBooks
 • - Minimum 3 years work experience in a financial background

Part of the job responsibilities include

 • - Bookkeeping and data verification
 • - Payroll computation and processing
 • - Tax computation and processing
 • - Revenue verification & payment processing
 • - Fixed Assets maintenance & recording
 • - Review & correct inconsistencies in financial entries
 • - Request E-Banking transactions
 • - Reconciling of collections, General Ledger and bank accounts on daily basis
 • - Assist in Budgeting, Cashflow, Financial & Management Reporting
 • - Annual Audit support

Salary Range: MVR 10,000 to 12,000

Other benefits: Education Allowance + Fuel allowance + Phone Allowance

Interested candidates, please send in your CV and relevant documents to [email protected] on or before September 28, 2022

Please feel free to contact the HR Department at +960 333-7792 for further clarifications

Only short-listed candidates will be contacted for interviews

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022