ވަޒީފާތައް

Salary
MVR 5,400
Employment Type
Full-Time
Vacancies
1
Island
Male' City, Male'

Details

Salary and Benefits
MVR 5,400
3000/- :އެލަވަންސް
Job Description

        :މަޤާމުގެ ޝަރުތު

ޖީ.ސީ.އޯ އޭ ލެވެލް އިމްތިޙާނުން 2 (ދޭއް) މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުމާއި މަޤާމާއި ގުޅޭ ދާއިރާއިން 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ 4 (ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

:މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު

ލައިވް/ ރިކޯރޑިންގ އަށް ބޭނުންވާ  ވީ-މިކްސް ސެޓަޕް ހެދުން.

ވިޑިއޯ ވޯލް ރާވައި ކަނެކްޝަން ހަދައި އޮޕަރޭޓްކުރުން.

ލައިވް ޔޫ ސެޓަޕް ހެދުމާއި ސިގްނަލް ޗެކުކުރުން.

ލައިވް /ރިކޯޑިންގ ފައިބަރ ކަނެކްޝަން ސެޓަޕް ހަދައި ލިންކގެ ސިގްނަލް ލޮކޭޝަނުން ސްޓޭޝަނަށް ފޮނުވޭތޯ ބެލުން .

ސްޓޭޝަނުން ޓްރާންސްމިޓްކުރާ ހުރިހާ މީޑިއަމްއެއްގެ އޯފް އެއަރ މޮނިޓަރކުރުން.

އެއްވެސް ޓެކްނިކަލް ފެސިލިޓީއެއްގައި އިކުއިޕްމަންޓެއްގައި މައްސަލައެއް ,ކަރަންޓް މައްސަލައެއް، އެއަރކޮންޑިޝަންމައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެކަން ޝިފްޓު ސުޕަވައިޒަރަށް އަންގާ، ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފައާއިއެކު މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.

ޓަވަރަށް އަރައިގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުން (މިސާލަކަށް މައިކްރޯވޭވް ލިންކު ސެޓްކުރުން، ޓްރާންސްމިޝަން ޔުނިޓްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޓަވަރު މެއިންޓެއިންކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން).

ސްޓޭޝަނުން ބޭރުން ގެނެސްދެވޭ ލައިވް އިވެންޓުތައް ސްޓޭޝަނާހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާޢިމްކުރަންޖެހޭ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ލިންކު ޤާޢިމްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައްކުރުން. އަދި ލިންކު ޤާޢިމްކުރުމަށްފަހު މާސްޓަރ ކޮންޓްރޯލް ރޫމަށް އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ސިގްނަލް ޓެސްޓުކުރުން.

ސްޓޭޝަން ތެރޭގައި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ރައުޓްކުރަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަގުތަށް ރައުޓްކުރުން.

ސުޕަވައިޒަރުގެ ލަފާގެދަށުން، މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ހުރިހާ ފައިބަރ ޕޮއިންޓުތަކެއް ޗެކްކުރުން.

ސުޕަވައިޒަރުން ހަވާލުކުރާ ފެސިލިޓީސްތައް މަދުވެގެން ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ޗެކްކޮށް ސާފުކުރުމަށްފަހު އިކުއިޕްމަންޓު، ކަރަންޓު އަދި އެއަރކަންޑިޝަންގެ ހާލަތު ލޮގްކުރުން.

ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވާ ތަންތަނުގެ ބްރޮޑްކާސްޓިންގއިކުއިޕްމަންޓެއް  މައްސަލަ ޖެހިފައި ހުރި ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭނަމަ،އިތުރަށް ޗެކްކޮށް  އެ އެއްޗެއް ރިޕެއަރ ޔުނިޓާއި ހަވާލުކުރުން.

ސެޓެލައިޓް ޑައުންލިންކަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހާ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޗެކްކުރުން.

ކަރަންޓް ޕެނަލް އަދި ބެޓެރި ބެކަޕް މަދުވެގެން ދުވާލަކު 2 ފަހަރު ޗެކްކުރުން.

ކަރަންޓް ޕެނަލް އަދި ބެޓެރި ބެކަޕް މަދުވެގެން ދުވާލަކު 2 ފަހަރު ޗެކްކުރުން.

ޕްރޮޑަކްޝަން ފެސިލިޓީތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓްސް، ބޭނުންކޮށް ނިމުމުން ނިއްވާތޯ ޗެކްކޮށް، ނުނިއްވާނަމަ އެ ތަކެތި ނިވާލުން އަދި ބޭނުން ނިމުމަށްފަހު އެ ތަންތަން ތަޅުނުލާހުރިނަމަ، ތަޅުލުމަށްފަހު އެކަން ޝިފްޓު ސުޕަވައިޒަރަށް ރިޕޯރޓްކުރުން.

ކުންފުންޏަށް ބޭނުންޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ޑިއުޓީނިމިގެން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުން.

 

 :މަޤާމާއިގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްްދެވުމަށް*

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/147444

Requirements and Qualifications

Minimum Experience
1 Year
Minimum Qualification
Ordinary Level (OLevel) / Certificate 3

Documents to Submit

Documents
  • އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ (އެޓެސްޓްނުކޮށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.)
  • ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން.
  • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު / ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)
  • މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.
  • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އާއި ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒު ގެ 1 ފޮޓޯ.
  • ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް. (3 މަސް ހަމަނުވާ)

Other Information

Occupations
  • Broadcast engineering technician
Employment Type
  • Full-Time
Published Date
22 March 2021
Expiry Date
27 March 2021