ZAG COLLECTION

ފިލިގަސްދޮށުގެ/ސ.މަރަދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަޅުގަނޑު ޒާހިދާ ޢަބްދުލް ޤާދިރު  ފެހުމުގެ މަސައްކަތް 2009 އިން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ މީހަކީ މެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި "ޒެގް ކަލެކްޝަން" ގެ ނަމުގައި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • އަންނައުނު އުފެއްދުން
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ޕާރޓްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކްރިއޭޓިވް ސްކިލްސް
  • އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ހުނަރު