About Us

އަޅުގަނޑު ޒާހިދާ ޢަބްދުލް ޤާދިރު  ފެހުމުގެ މަސައްކަތް 2009 އިން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ މީހަކީ މެވެ. މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި "ޒެގް ކަލެކްޝަން" ގެ ނަމުގައި ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ވަނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައެވެ.

More Information

Employer Type
Private Business
Industries
  • Manufacture of wearing apparels
Employment Types
  • Part-Time
Skills Required
  • Creative Skills
  • Handicraft skills