SERIAL SEAFOOD PREMIUM PVT LTD

ކޮރަލްވިލާ، ސީ 2 ފޯސީ2
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

މިކުންފުންޏަކީ 2022 ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓް މަހު ވުޖޫދުވި މުޅިން އާ ކުންފުންޏެކެވެ. މިކުންފުނީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ސީފުޑްގެ މަސައްކަތް ރިސޯޓްތަކަށް ސަޕްލައި ކުރުމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • މަސްވެރިކަން
 • އެކުއަކަލްޗަރ
 • މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން
 • ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން
 • އެހެނިހެން ކާބޯ ތަކެތި އުފެއްދުން
 • ބުއިމުގެބާވަތްތައް އުފެއްދުން
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ގެސްޓް ހައުސް- ދިވެހިންނަށް
 • ލީގަލް އަދި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް
 • ރެސިޑެންޝަލް ކެއަރ ޚިދުމަތް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް