SERIAL INVESTMENT PVT LTD

ހުޅުމާލެ ލޮޓް ނަންބަރު 10553 ، ހަނދުވަރީހިނގުން ގޯޅި 2
-
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

 • އަޅުގަނޑުމެން  ސީރިއަލް އިންވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ރާއްޖޭގެ  އެކި ރިސޯޓްތަކަށް ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީފްޑް ސަޕްލައި ކުރަމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެކެވެ. ކުންފުނީގެ  މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ  ރިސޯޓްތަަކަށް ބޭނުންވާ ސީފްޑް ރާއްޖެއިން ބޭރުންނާއި އަދި ރާއްޖޭ އިން ހޯދާ ފޯރޮކޮށް ދިނުމެއެވެ. މިކުންފުންޏަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު  ވުޖޫދުވި ކުންފުންޏެކެވެ. މިކުންފުނީގެ ގޯޑައުންތައް ހުޅުމާލެއާއި ގުޅީފަޅުގައި ލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  މިކުންފުނީގެ ފަސްޓް ޕޮލިސީއަކީ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށް ދިނުމެއެވެ. މިކުންފުނީގައި މައިގަނޑު ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • މަސްވެރިކަން
 • އެކުއަކަލްޗަރ
 • މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން
 • އެހެނިހެން ކާބޯ ތަކެތި އުފެއްދުން
 • އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް
 • އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި ސައިކަލުގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދި މަރާމާތު ކުރުން ހެދުން
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ސުވެނިއަރސް އަދި ގުޅުންހުރި މުދާ
 • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު