SANAF MALDIVES PVT LTD

ސަނަފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑް
މ. ދޮންކެޔޮގަސްދޮށުގެ
މުއިވެޔޮމަގު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް