ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LTD

G. MINISTRY OF FINANCE, AMEENEE MAGU 20379, K. Male', Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Road Development Corporation (RDC) is a 100% state-owned entity formed by a presidential decree in June 2019 with the aim of promoting the construction of rigid and flexible development of roads, repair and maintenance of bridges, the building of highways and causeways, with construction materials and reinforced landscaping.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނި
ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް