އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އޯވަރސީކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ އެކި ވިޔަފާރިތައް ރާއްޖޭގައި ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ވުޖޫދު ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މިކުންފުނީގެ ދަށުން މިވަގުތު މަސައްކަތްތައް ހިގަމުންދަނީ ވެހިކަލް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އަދި ކައިރި މުސްތަގްބަލެއްގައި އެހެން ވިޔަފާރިތައް ފެށުމަށްދަނީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންނެވެ. 

މިކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދާ ރެވް އޮޓޮމޯޓިވް ގަރާޖަކީ، 01 އެޕްރީލް 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވެހިކަލް މަރާމާތުކުރަމުންދާ ގަރާޖެކެވެ. މިވަގުތު ގަރާޖުގެ ވަޒީފާގައި 4 ބޭރު މުވައްޒަފުންނާއި 2 ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދެއެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • އިންޖީނުލީ އުޅަނދާއި ސައިކަލުގެ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދި މަރާމާތު ކުރުން ހެދުން
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • ގެސްޓް ހައުސް- ދިވެހިންނަށް
 • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
 • އެކޮމޮޑޭޝަން- އެހެނިހެން
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
 • ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމާއި، އޭޖެންސީ އަދި ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް
 • ރިޒަވޭޝަނާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުން
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
 • ޕިކްނިކް އައިލެންޑް
 • ޔޮޓުމެރީނާ
 • ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހިންގާ ފިހާރަ
 • ސްޕާގެ ޚިދުމަތް
 • ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް
 • ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
 • ފަތުރުވެރި އުޅަނދުގެ ބޭރުގެ އެޖެންޓު
 • ޑްމެސްޓިކް އެއަރ ޓްރާސްޕޯޓް ޕްރޮވައިޑަރ