NAZAKI SERVICES PVT LTD

މ.އަޙްމަދީ އާބާދު
އިއްޒުއްދީން މަގު
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ 20326
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން އުފެއްދުންތައް
  • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އޮފީސް ސޫޓް
  • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ
  • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް