NAZAKI CONSTRUCTION PVT LTD

މ.އަޙްމަދީ އާބާދު
އިއްޒުއްދީން މަގު
މާލެ؛
ދިވެހިރާއްޖެ
20326
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
  • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެޑްވާންސްޑް ޕާރފޯމަރ އަދި ލައިފް ސަޕޯޓް ޓްރެއިނިންގ
  • އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
  • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
  • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް