MITTS ENTERPRISES PVT LTD

ހ.ޑީންސް ވިލާ، 2ބީ، މެހެލި ގޯޅި، މާލެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަން / މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
 • ފައިނޭންސް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ
 • ޓީމްވޯކް