ILAA MALDIVES PVT LTD

ލޮޓް ނަންބަރު 10637، އޮނުގަސް މަގު
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ކަރަންޓު ސާމާނު އުފެއްދުން
  • މެޝިނު އަދި މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ސާމާނު އުފެއްދުން
  • އިންޖީނުލީ އުޅަނދު އުފެއްދުން