High Rise Pvt Ltd

ސުޕާރ މާރކެޓް ޝޮޕިންގ ސެންޓާރ
6 ވަނަ ފްލޯރ، ޗަނދަނީ މަގު
މާލެ،
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

Highrise was formed in 2007 as a graphic design and event management company. It expanded and incorporated as a full fledged marketing firm. Operating from Male’, Maldives & Colombo, Sri Lanka. Highrise with our comprehensive solutions and holistic approach to challenges, we have made a difference to well established organizations and built well recognized products.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
 • ކުޅިވަރާއި ރިކްރިއޭޝަނަލް ހަރަކާތްތައް
 • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • އިންޓަރން
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކްލޯޒިންގ ސޭލްސް
 • ކްރިއޭޓިވް ރައިޓިންގ
 • ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގ
 • މީސް މީޑިއާ