GPL HOLDINGS PVT LTD

H. FOGGASGE, 1ST FLOOR, KAASINJEE MAGU, K. MALE’
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ކަރަންޓް، ގޭސް، އަދި އޭ.ސީ ފޯރުކޮށްދިނުން
  • ނަރުދަމާ/ ގަންދު
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
  • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
  • ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ލީސިންގ ޚިދުމަތް
  • ރިޒަވޭޝަނާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
  • އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕްގެ ޚިދުމަތް