އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން
  • އިންޖީނުލީ އުޅަނދު އުފެއްދުން
  • ޓްރާންސްޕޯޓް އިކުއިޕްމަންޓް އުފެއްދުން
  • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
  • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
  • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
  • އަރކިޓެކްޗަރ އަދި އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް؛ ޓެކްނިކަލް ޓެސްޓިން އަދި އެނަލިސިސް