އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ފޮޓޯ ރިޓަޗްކުރުން، ވިޝުއަލް ގްރެފިކްސް އަދި ސްޓިލް ފޮޓޯގްރަފީ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
 • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
 • ފްރީލާންސް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކޮރަލްޑްރޯ
 • ޖެނެރަލް މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
 • ފޮޓޯނެގުމުގެ ހުނަރު
 • ފޮޓޯޝޮޕް
 • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ