EXCORP PVT LTD

މެރީރޯސް، ހެންވޭރު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ބްރޭންޑެއް އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންވާ ކޮންސަލްޓެންސީ ދިނުމާއި، ވިޔަފާރީގައި ޓެކްނޮލަޖީ ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސޮލިޔުޝަންސް ޕޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޔެކެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
  • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
  • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
  • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން