CREATICA PVT LTD

ކްރިއޭޓިކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
މއ.އެރީނާ
ރަށްދެބައިމަގު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ކްރިއޭޓިކާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ 2009 އޮގަސްޓް 10 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުރެހުމުގެ ހުރިހާ ވައްތަރުތަކެއް އުފައްދަމެވެ. މާލޭގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ އާޓް ސްޓޫޑިއޯގައި އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށާއި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް ސަޕްލައި ކުރަމެވެ. އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮޓޯގްރަފީގެ ޚިދުމަތް ދެމެވެ. އެ ޚިދުމަތް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންނަށެވެ. މިކުންފުނީގެ ފޮޓޯ ޝޮޕާއި އާޓް ޝޮޕާއި އަދި ސްވެނިއަރ ޝޮޕްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ރިސޯޓްތަކުގައި ހިންގައެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • އަންނައުނު އުފެއްދުން
 • ލަކުޑިން ތަކެތި އުފެއްދުން
 • ޕްރިންޓިންގ އަދި ރީޕްރޮޑަކްޝަން އޮފް ރިކޯޑެޑް މީޑިއާ
 • އަތްތެރިމަސައްކަތާއި ސުވެނިއަރސް އުފެއްދުން
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ސުވެނިއަރސް އަދި ގުޅުންހުރި މުދާ
 • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
 • ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހިންގާ ފިހާރަ
 • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ހުނަރު
 • ފޮޓޯނެގުން