އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ކުކިސް ކުކީސް އަކީ 2007 ފެށިގެން ޕާޓީ ތަކަައް  އޯޑަރައް ކަސްޓަމް ކުކީ ތައްޔާރުކޮއްދެމުން އަންނަ ވިޔަފާރިއެކެވެ. ކުކީ ބިސްކޯދުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހިމެނޭ ވިއްސަކައް ވައްތަރު ތައްޔާރު ކުރެއްވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
 • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
 • އެހެނިހެން ޕަރސަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް އެފް އަދި ބީ ސްކިލްސް
 • އޯޑަރު ޕްރޮސެސްކުރުން
 • ސޭލްސް
 • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ