BROS CAFE AND BAKERY

ހުދުވެލި، އަޅިވިލާ މަގު
އައްޑޫ ސިޓީ، ހުޅުމީދޫ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް