އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ބިގްބާރސް އަކީ ކޮފީ، ޖޫސް، އަދި އެހެނިހެން ބުއިންތަކާއި އެކިއެކި ހެދިކާ އަދި ކާތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ޓޭކްއަވޭގެ ހިދުމަތްވެސް ދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
  • ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްތައް / ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • އިންޓަރން
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކެއްކުމުގެ ހުނަރު
  • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
  • ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން
  • ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން