ASIA ESTATE PVT LTD

މ. އޮމަދޫ ފަންނު، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހަވީރީ ހިނގުން، ކ.މާލެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • އެއްގަމު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ގުދަންކުރުމުގެ ޚިދުމަތް (ވެއަރ ހައުސިންގ)
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
 • އަރކިޓެކްޗަރ އަދި އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް؛ ޓެކްނިކަލް ޓެސްޓިން އަދި އެނަލިސިސް
 • ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ލީސިންގ ޚިދުމަތް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
 • ޕިކްނިކް އައިލެންޑް
 • ޔޮޓުމެރީނާ
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް އެލެކްޓްރިޝަންސް ސްކިލްސް