ALAMOO INVESTMENT

ހ. ނީލަމް، ޖަނަވަރީ މަގު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަލަމޫ އިންވެސްޓްމަންޓްއިން ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ވިޔަފާރިތައް ކުރަމުންދެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި ރިސޯޓް ސަޕްލައި، އަދި ހޯލް ސޭލް ވިޔަފާރި ހިމެނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ފަހުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފޮޓޯ ސްޓޫޑިއޯއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ޕްރިންޓިންގ އަދި ރީޕްރޮޑަކްޝަން އޮފް ރިކޯޑެޑް މީޑިއާ
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
  • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެޕޮއިންޓްމަންޓް މެނޭޖްކުރުން
  • އެމް.އެސް އޮފިސް
  • ފޮޓޯނެގުމުގެ ހުނަރު
  • ފޮޓޯޝޮޕް
  • ސޭލްސް މެނޭޖްކުރުން