ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

118 ކޯސް

ފޮހެލާ

Instructor Development Course Govt.Funded-Diving

2 months left
20 days
1 month ago
View

Open Water to Dive Master Expiring Soon Govt.Funded-Diving

4 hours left
3-4 Months
1 month ago
View

PADI Open Water Instructor Course Govt.Funded-Diving

Divers Lodge Maldives
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 2 މަސް
15 days
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Divemaster Course (Full Pathway) Govt.Funded-Diving

Divers Lodge Maldives
މާލެ ސިޓީ، ވިލިނގިލި
ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 3 މަސް
1.5 - 2 months
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

SSI Open Water Scuba Instructor Course Govt.Funded-Diving

4 months left
2 weeks
1 month ago
View

SSI Open Water Diver to SSI Divemaster Govt.Funded-Diving

4 months left
4 months
1 month ago
View
1 month ago
View

PADI Open Water Diver Course to PADI Divemaster Course Govt.Funded-Diving

Dive Desk
Male' City, Male'
Expired
3 months
1 month ago
View

Instructor Development Course   Govt.Funded-Diving

Villa College
Male' City, Male'
1 month left
20 days
1 month ago
View

Open Water Diver Course to Dive Master Course Govt.Funded-Diving

Villa College
Male' City, Male'
1 month left
66 days
1 month ago
View