ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

40 ކޯސް

ފޮހެލާ

Apprenticeship Opportunity: Storekeeper Govt.Funded-Apprenticeship

3 days left
6 months
2 weeks ago
View

AAT Advanced Diploma in Accounting Level 3 - Addu City Govt.Funded-Accounting

MNU Business School
Addu City, Hithadhoo
4 days left
8 months
2 weeks ago
View

AAT Advanced Diploma in Accounting Level 3 Govt.Funded-Accounting

MNU Business School
Male' City, Male'
3 days left
8 months
2 weeks ago
View

AAT Foundation Certificate in Accounting Level 2 - Addu City Govt.Funded-Accounting

MNU Business School
Addu City, Hithadhoo
3 days left
8 months
2 weeks ago
View

AAT Foundation Certificate in Accounting Level 2 Govt.Funded-Accounting

MNU Business School
Male' City, Male'
4 days left
8 months
2 weeks ago
View

Apprenticeship Opportunity: Welder Govt.Funded-Apprenticeship

3 days left
6
2 weeks ago
View

C3 in Electrical Installation and Maintenance Govt.Funded-Apprenticeship

ބާކީ އޮތް ވަޤުތު 1 ހަފްތާ
4
6 ދުވަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް އިން ސިވިލް އިންޖީނިއަރިންގް

Maldives Institute of Technology
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
2,300 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
12
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް