ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

މުއްދަތު
3 މަސް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

އިތުރު ތަފްޞީލު

Our Dive Master Training Program to not limited to just the PADI curriculum. We add value to our programs with modules on employability, risk management, and resilience, as well as offering intensive apprenticeship opportunities for work experience at various dive operations on local islands, liveaboards, and resorts. Go from Zero to Hero with us!

Our Programs contribute to the industry by producing skilled and motivated professionals. It is a measure of our success that the industry places a high value on our referrals and actively seeks our graduates for employment. Over 80% of our apprentices are offered employment from their apprenticeship placement.

ކޯސް ފީ
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ކޯސް ހިންގޭ ރަށް
ހ. މީނާޒް
ފިލިގަސް ހިނގުން
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
 • • 17 years of age
 • • English Language Proficiency
 • • General good health and fitness
 • • Medical Clearance
 • • Swim without assistance

ކޯހުގެ އޮނިގަނޑު

މޮޑިއުލްތައް
 • 1. Open Water Diver Certificate
 • 2. Advanced Open Water Diver Certificate
 • 3. EFR (First-Aid) Certificate
 • 4. Rescue Diver Certificate
 • 5. Master Scuba Diver Certificate
 • 6. Dive Master Certificate
 • 7. Core Skills for Employment Module
 • 8. Standard Operating Procedures in the Dive Industry Module
 • 9. (OPTIONAL 30 days) Apprenticeship Module

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • ބްލޮކް މޯޑު
 • ޙަފްތާ ބަންދުތަކުގައި
 • އޮންލައިން