ވަޒީފާތައް

16 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: BEST DIVES PVT LTD

MVR

Maintenance Supervisor

BEST DIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Big Game Captain

BEST DIVES PVT LTD
ކ. ގިރާވަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,252 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Yacht Assistant Captain

BEST DIVES PVT LTD
ކ. ގިރާވަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,252 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Data Entry Assistant

BEST DIVES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Speedboat Captain / Parasailing Captain

BEST DIVES PVT LTD
އދ. މައްޗަފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,252 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Watersports Guide

BEST DIVES PVT LTD
ކ. ގިރާވަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
5 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Excursion Guide

BEST DIVES PVT LTD
ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Dive Instructors - Marine Biologist

BEST DIVES PVT LTD
ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
4 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Captain

BEST DIVES PVT LTD
R. Muravandhoo
Expired
MVR 9,000+
1 year ago
View

Excursion Guide

BEST DIVES PVT LTD
ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް