ވަޒީފާތައް

12 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: BEST DIVES PVT LTD

MVR

Speedboat Captain

BEST DIVES PVT LTD
އދ. މައްޗަފުށި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,710 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Watersports Guide

BEST DIVES PVT LTD
ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
1 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Excursion Guide

BEST DIVES PVT LTD
ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
1 ރުފިޔާ+
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Dive Instructors

BEST DIVES PVT LTD
ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,878 ރުފިޔާ+
1 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Captain

BEST DIVES PVT LTD
R. Muravandhoo
Expired
MVR 9,000+
1 month ago
View

Excursion Guide

BEST DIVES PVT LTD
ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Head Captain

BEST DIVES PVT LTD
ކ. އެނބޫދޫ ފިނޮޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Dhoni Captain

BEST DIVES PVT LTD
ކ. އެނބޫދޫ ފިނޮޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Watersports Instructor

BEST DIVES PVT LTD
ކ. އެނބޫދޫފިނޮޅު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Dive Master

BEST DIVES PVT LTD
ށ. ވަގަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,000 ރުފިޔާ+
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް