ވަޒީފާތައް

8 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: FW CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD

MVR

އެސިސްޓޭންޓް ކެޕްޓަން (ބޯޓް)

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
17,001 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފަޅުވެރިން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފަޅުވެރިން

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފަޅުވެރިން

FW CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކެޕްޓަން (ސަފާރީ ބޯޓް)

FW CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކެޕްޓަން (ޑައިވް ބޯޓް)

FW CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ADMINISTRATIVE OFFICER

FW CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 8,100
1 Vacancy
3 years ago
View

MAINTENANCE SUPERVISOR

FW CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
Male' City, Hulhumale'
Expired
MVR 10,100
1 Vacancy
3 years ago
View